Your First 1000 Words in the Baltic languages

LITHUANIAN - LATVIAN - ESTONIAN - RUSSIAN

with equivalents in English and French
This is a langsites.com resource.

Polite expressions Adjectives Adverbs and Conjunctions Animals The Human Body and Health In the City Clothes Colo(u)rs Directions The Economy Emotions Family Food In Your House Language Money Nouns Nature Numbers Pronouns Questions Religion Reading and Writing At the Restaurant People Politics Talking Time Travel Weather Yes and No Verbs Emergencies

Adjectives

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
available turimas pieejams kättesaadav досту́пный disponible
bad blogas slikts halb плохой mauvais
beautiful gražus skaists ilus красивый beau
better (than) geresnis | geriau adv. labāk parem лучше meilleur que
big didelis / didelė liels suur большой grand
boring nuotrauka | nuobodus garlaicīgs igav скучный ennuyeux
brave drąsus I
vapper храбрый | смелый courageux
certain | sure tikras pārliecināts teatav уверенный certain sûr
cheap | inexpensive nebrangus | pigu lēts odav дешёвый | недорогой bon marché
clean švarus tīrs puhas чистый propre
closed | shut uždayta slēgts suletud закрытый fermé
cold šaltas auksts külm кофейник froid
comfortable | relaxing patogus ērts mugav удобный confortable reposant
complicated sudėtingas sarežģīts keeruline сложный compliqué
crazy beprotiškas bezpātīgs hull сумасшедший fou
dangerous pavojingas bīstams ohtlik опасный dangereux
dead miręs miris surnud мёртвый mort
dear (person) gerbiamas dārgais kallis дорогой cher (personne)
different skirtingas a citāds erinev разный | различный différent
difficult | hard sunkus grūts raske трудный difficile
dirty purvinas netīrs must гря́зный sale
dry sausas sauss kuiv сухой sec
easy lengvas

лёгкий | простой facile
empty tuščias tukšs tühi пустой vide
enormous didžiulis | milžiniškas milzīgs tohutu огромный énorme
excellent didingas lielisks oivaline | suurepärane отл´ичный excellent
faithful ištikimas uzticīgs ustav верный fidèle
famous garsus slavens kuulus знаменитый célèbre
far tolimas tālu kauge(l) далеко loin (de) lointain
fast greitas ātrs kiire быстро rapide
fast | quick greitas | greitai adv. ātrs kiiresti быстрый vite
fat storas resns paks большо́й gros
favo(u)rite mėgstamas mīļākie lemmik любимый préféré
feminine moteriškas |moterų sieviešu naiselik женский féminin
forbidden draudžiama aizliegts keelatud запрещёный interdit
fragile trapus trausls habras хрупкий fragile
free laisvas brīvs vaba свободный libre
frequent dažnas biežs sage частый fréquent
full pilnas pilns tais полный plein
funny juokingas smieklīgs naljakas смешной drôle
generous kilniaširdiškas
heide щедрый | великодушный généreux
good geras labs hea хороший bon
happy laimigas laimīgs õnnelik счастливый heureux
hard kíetas ciets kõva твёрдый dur
heavy sunkus smags raske тяжёлый lourd
high aukštas augsts pikk высокий | верховный haut
hot karštas karsts kuum горячий chaud
important svarbus nozīmīgs| svarīgs tähtis важный important
impossible neįmanomas neiespējams võimatu невозможный impossible
intelligent protingas inteliģentas intelligent умный intelligent
intensive intensyvus intensīvs intensiivne интенсивный intense
interesting įdomus interesants huvitav интересный intéressant
jealous plavydus greizsirdīgs armakude ревнивый jaloux
last paskutinis pēdējais möödunud последный dernier
light (weight) lengvas gaismas kerge лёгкий léger
long ilgas ilgs | garš pikk | kaua длинный long
low žemas zems madal низко | низкий bas
modern modernus I moderns modernne современный moderne
naked | nude nuogas kails alasti голый nu
narrow siauros šaurs kitsas узкий étroit
national tautinis | nacionalinis valsts rahva- | rahvuslik народный national
necessary reikalingas nepieciešams vajalik необходимый nécessaire
new naujas jauns uus новый nouveau | neuf
next kitas nākošais järgime следующий prochain
nice meilus jauks kena | tore милый gentil
normal normalus normāls normaalne нормальный normal
old senas vecs | veca vana старый vieux
open atidaryta atvērts | atvērta avama открытый ouvert
optimistic optimistiškas optimistisks optimistlik оптимистичный optimiste
pleasant smagus | malonus patīkams meeldiv приятный agréable
polite | courteous mandagus, -i pieklājīgs viisakas вежливый poli | bien éduqué
poor vargingas | skurdus nabadzīgs vaene бедный pauvre
popular populiarus populārs populaarne популярный populaire
possible galimas iespējams võimalik возможно -ныне possible
precious brangus vērtīgs väärtuslik | hinnaline драгоценный précieux
present adj. esantis klātesošs kohalolev настоящий présent
primary pirminis galvenais algne первичный primaire
private privatus I privāts era- частный privé
public viešas | viešasis sabiedrisks avalik общественный public
quiet ramus kluss klusa vaikne спокойный | тихий tranquille
rare retas rets harv редкий rare
rich turtingas bagāts rikas богатый riche
seated sitting down sėdinti

сидящий assis
short trumpas īss lühike короткий | краткий court
simple| easy paprastas viegls lihtne простой simple| facile
sincere nuoširdis patiess siiras искренний sincère
slow lėtas lēns | lēna aeglane медленный lent
small | little mažas mazs väike маленький petit
soft kalus mīksts pehme мягкий doux
solid
masīvs | cietais tahke твёрдый solide
spacious | roomy erdvus i ietilpīgs avar просторный spacieux
straight tiesus | tiesiai taisns sirge прямой droit
strange keistas savāds kunmaline Странный étrange
strong stiprus stiprs tugev си'льный fort
stupid kvailas muļķīgs loll глупый bête stupide
surprising stebinantis pārsteidzošs üllatav удивительный étonnant
thick storas biezs paks толстый épais
tired pavargęs noguris väsinud уставший | усталый fatigué
ugly šimtas dušimtaitwohundred kole уродливый laid | vilain
unpleasant nemalonus nepatīkams ebameeldiv неприятный désagréable
useful naudingas noderīgs kasulik полезный utile
weak silpnas vājš nõrk слабый faible
wet šlapias slapjš märg мо'крый mouillé
whole banginis viss kogu целое entier
wide platus i plašs | plats lai широкий large
worse blogesnisužką | blogiau sliktāk(s) halvem(ini) хуже pire
lazy tingus slinks laisk лени́вый paresseux
slim lieknas slaids sale тонкий mince
young jaunas jauns noor молодой jeune

Adverbs and Conjunctions

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
almost beveik | vos ne beveik
почти
also irgi arī ka также тоже aussi
approximately maždaug apmēram umbes приблизительно environ
everywhere visur
igal pool везде partout
immediately nedelsiant tūlīt kohe немедленно immédiatement
only tìk tikai ainult только seulement
soon greitai drīz varsti скоро bientôt
suddenly staiga
äkki вдруг soudain
too per rytoj liiga слишком trop
unfortunately deja diemžēl kahjuks к сожалению malheureusement
well gerai labi hästi хорошо bien
together kartu kopā kaasa | koos Вме'сте ensemble
very labai ļoti väga очень très
because nes jo sest потому что parce que
but tačiau | bet bet aga но mais
and ir un ja и et
if jei ja kui если si
or arba vai või или ou

Anatomy and Health

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
body kūnas ķermenis keha тело corps m.
ankle kulkšnis potite pahkluu лодыжка cheville f.
arm ranka roka käsi рука bras m.
back nugara mugura selg спина dos
beard bardza bārda habe борода́ barbe f.
belly pilvas vēders kõht брюхо ventre m.
brain protas smadzenes peaaju мозг cerveau m.
breasts krūtis krūts rind грудь seins
calf (leg) blauzda teļš vasikas икра mollet m.
cheek skruostas skruostas põsk щека’ joue f.
chest krūtis krūtis rind грудь poitrine f.
chin smakras zods lõug подбородок menton m.
ear ausis auss kõrv | kuulmine ухо oreille f.
elbow alkūnė elkonis küünarnukk локоть coude m.
eye(s) akis akys acs silm (silmad) глаз oeil; (yeux pl.)
face veidas
nägu лицо visage m.
finger pirštas pirksts sõrm палец doigt m.
fingernail piršto nagas nags sõrmekuus ноготь ongle m.
foot pėda pēda jalg нога pied m.
hair plaukai mati juuksed волос(ы) cheveux pl.!
hand rankas delna käsi рука main f.
head galva galva pea голова tête f.
heart širdis sirds süda сердце coeur m.
hip šonas gūža puus бедро hanche f.
kidney inkstas niere neer почка rein m.
knee kelis celis põlv колено genou m.
leg koja kāja jalg нога jambe f.
lip lūpa lūpas huul губа lèvre
mouth burna mute suu рот | уста bouche f.
muscle raumenys muskulis lihas мускул мышца muscle m.
neck kaklas kakls kael шея cou | nuque
nose nosis deguns nina нос nez m.
shoulder petys plecs õlg плечо épaule f.
stomach skrandis kuņģis kõht желудок estomac m.
thigh šlaunis augšstilbs reis бедро cuisse f.
throat gerklė rīkle kurk горло gorge f.
thumb nykštys īkšķis pöial большой палец pouce m.
toe kojospirštas pirksts varvas палец на ноге orteil m.
tongue liežuvis mēle keel язык langue f.
tooth | teeth pl. dantis zobs hammas зуб dent f.
waist talia viduklis talje талия taille f.
wrist riešas plaukstaslocītava ranne запястье poignet m.
blood kraujas asinis veri кровь sang m.
liver kepenys aknas maks печень foie m.
urine šlapimas urīns uriin моча urine f.
ambulance greitoji pagalba ātrāspalīdzībasmašīna kiirabi скорая помочь ambulance f.
diarrhea viduriavimas caureja kõhulahtisus понос diarrhée
disease liga slimība haigus | tõbi болезнь maladie f.
flu gripas gripa gripp грипп grippe f.
healthy sveikas veselīgs terve здоровый sain | en bonne santé
medecin vaistai | vaistas zāles ravim | meditsiin лекарство medecine f.
pain skausmas sāpes valu боль douleur f.
prescription receptas recepte retsept рецепт ordonnance
sick sergù slims haige больной malade
surgery chirurgija ķirurģija | operācija kirurgia хирургия chirurgie f.

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
bee bitė bite mesilane пчела abeille f.
camel kupranugaris kamielis kaamel верблюд chameau
cat katė kaķis kass кот chat m.
cow karvė govs lehm коро'ва vache f.
dog šuo suņs koer соба'ко chien m.
dolphin delfinas delfīns delfiin дельфин dauphin m.
duck antis pīle part утка canard m.
horse arklys zirgs hobune лошадь cheval m.
lamb ėriena jērs talleliha ягнятина agneau
lion liūtas lauva lövi лев lion m.
monkey beždžionė mērkaķis ahv обезьяна singe m.
mosquito uodas ods moskiito комар | москит moustique m.
mouse pelė pele hiir мышь souris f.
pig kiaulė cūka siga свинья cochon m.
rabbit triušis trusis küülik кролик lapin m.
rat žiurkė žurka rott крыса rat m.
sheep avis aita lammas овца | баран mouton m.
snake gyvatė čūska madu змея serpent m.
wolf vilkas vilks hunt волк loup m.
bird paukštis putns lind птица oiseau m.
seagull kiras jūras kajakas чайка mouette f.
shark ryklys haizivs hai акула requin m.
whale banginis valis vaal кит baleine f.
ant skruzdė(lė) skudra sipelgas муравей fourmi
butterfly drugelis tauraš liblikas ба́бочка papillon m.
fly musė | vabštis muša kärbes муха mouche f.
insect(s) vabzdys kukainis putukas насек’омое insecte(s)
spider voras zirneklis ämblik паук araignée f.
worm kirmėlė tārps uss червь ver m.

In the City

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
city miestas pilsēta linn город ville f.
address adresas adrese aadress адрес addresse f.
apartment butas dzīvoklis korter квартира appartement m.
bar baras bārs baar бар bar m.
bridge tiltas tilts sild мост pont m.
building pastatas nams | ēka hoone здание bâtiment m.
church bažnyničia baznīca kirik церковь église f.
city hall rotušė rātsnams linnahall ратуша mairie f.
embassy ambasada vēstniecība saatkond посольство ambassade f.
factory gamykla fabrika tehas заво́д | фа́брика usine f.
fountain fontanas strūklaka purskkaev fontanas fontaine
garden sodas dārzs aed сад jardin m.
greengrocer's bakalėjes krautuvė zaļā juurviljapood зеленщик épicier m.
hairdresser kirpėja(s) frizieris juuksuur парикмахер coiffeur coiffeuse
hospital ligoninė slimnīca haigla больница hôpital m.
map žemėlapis karte kaart план | карта plan m. | carte f.
market turgus tirgus turg рынок marché m.
museum muziejus muzejs muuseum музей musée
noise triukšmas troksnis lärm | müra шум bruit m.
office buiuras birojs kontor бюро bureau m.
park parkas parks park парк parc m.
pharmacy vaistinė aptieka apteek аптека pharmacie f.
place vieta vieta koht место endroit m.
play (theater) pjesė luga näidend пьеса | спектакль pièce de théâtre
police policija policijas politsei полиция police f.
post office paštas pasts postkantoor почта poste (la -)
school mokykla skola kool школа école f.
shop | store parduotuvė veikals pood магазин magasin m.
shopping center prekybos centras tirdzniecībascentrs ostukeskus торговый центр centre commercial m.
skyscraper dangoraižis debesskrāpis pilvelõhkuja небоскрёб gratte-ciel m.
square
laukums väljak площадь place f.
street istorija iela tänav улица rue f.
theater (US) theatre (UK) teatras teātris teater театр théâtre m.
village kaimas kabata küla деревня | село village m.

Clothes

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
clothes | clothing rūbai drēbes riided одежда vêtements
belt diržas siksna vöö ремень ceinture f.
coat apsiaustas mētelis mantel пальто’ manteau m.
dress suknelė

платье robe f.
glasses | eyeglasses akinai brilles prillid очки lunettes f.
hat skrybėlė cepure kaabu шляпа chapeau m.
leather oda ādas nahk изучать cuir m.
pocket kišenė kabata kott карман poche f.
shirt marškiniai krekls särk рубашка chemise f.
shoes avalynė | batai kurpes kingad обувь f. chaussures f.
socks kojinės
sokid носки chausettes f.
suit kostiumas uzvalks ülikond костюм costume m.
sweater megztinis
dressipluus свитер pull m.
trousers | pants kelnės bikses püksid брюки pantalon m.
gloves pirštinės cimdi kindad перчатки gants m.
ring žiedas gredzens helistama кольцо’ bague f.
swimsuit maudymukas peldbikses ujumistrikoo купальник maillot de bain m.
tie kaklaraištis kaklasaite lips галстук cravate f.
cotton vata kokvilna puuvill хлопок coton m.
wallet piniginė maks rahatasku | rahakott бумажник portefeuille f.

Colo(u)rs

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
colo(u)r spalva krāsa värv цвет couleur f.
black juodas melns must чёрный noir
blue mėlyna zils sinine голубой bleu
brown rudas brūns pruun коричневый brun
green žalias zaļš roheline зелёный vert
grey pilkas pelēks hall серый gris
orange oranžinis oranžs oranž оранжевый orange
pink rožinis sārts roosa розовый rose
purple purpurinis violets lilla фиолетовый violet
red raudona sarkans punane красный rouge
silver sidabras sudrabs hõbedane серебро argent(é)
white balta balts valge белый blanc | blanche
yellow oranžinis, apelsinas dzeltens kollane жёлтый jaune
computer kompiuteris dators arvuti компьютер ordinateur
youth jaunystė
noorus мо́лодость jeunesse f.

Directions

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
East rytai austrumi ida восток est
center (US) | centre (UK) centras
keskus центр centre m.
North šiaurė ziemeļi põhi север nord
South pietūs dienvidi lõuna юг sud
West vakarai rietumi lääs запад ouest
here čiá šeit siin здесь ici
left | to the left į kairę pa kreisi vasak | vasakule левый gauche (à -)
near artimas | arti tuvu kõrval близкий proche | près de
right (to the right) į dešinę pa labi parem (paremale) направо droite (à -)
straight ahead tesiai taisni otse edasi прямо tout droit
there | over there ten tur seal там là là-bas

The Economy

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
agricultural žemės ūkis agrārs |zemkopības põllumajanduslik сельскохояйственный agricole
agriculture žemės ūkis zemkopība põllumajandus сельское хозяйство | земедление agriculture f.
coal anglys ogle kivisüsi уголь charbon m.
commercial komercinis | prekybos tirdzniecības kaubanduslik торговый commercial
company | enterprise bendrovė firma firma фирма société f. entreprise f.
development plėtra | vystymasis
areng | arendus развитие développement m.
economy ūkis | ekonomika ekonomija majandus экономика économie f.
education išsilavinimas izglītība haridus воспитание éducation f.
farm dvaras | ferma saimniecība talu хозяйство | ферма ferme f.
imports importas imports sissevedu | import импорт importation
industry pramonė
tööstusharu промышленность industrie f.
inflation infliacija inflācijas inflatsioon инфляция inflation f.
insurance draudimas apdrošināšanas kindlustus страхование assurance f.
interest rate palūkanų norma procentu likmes intressimäär процентная ставка taux d'intérêt
job darbas darbs töö работа emploi m.
mortgage hipoteka hipotēka hüpoteek ипотека hypothèque
patent patentas patents patent патент brevet m.
pollution tarša piesārņojums roojastus загрязнение pollution f.
purchase pirkimas pirkuma ostma покупка achat
service paslauga pakalpojums teenus служба | обслуживание service m.
share | stock akcija akcijas aktsia акция action f.
steel plienas tērauds terasest сталь acier m.
stock exchange birža birža börs биржа bourse f.
strike n. streikas streiks streik забастовка grève f.
sum suma summa summa сумма somme f.
trade prekyba tirdzniedcības kaubandus торго́вля commerce m.
trade union tredjunionas | profsąjunga
ametiühing профсоюз syndicat m.
unemployment nedarbas bezdarbs töötus безработица chômage m.

Emotions

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
bored nuobodžiaujantis

скучно ennuyé
dream sapnas sapnis unenägu сон | мечта rêve m.
hope n. viltis cerība lootus надежда espoir m.
I love you. Aš tave myliu Es mīlu tevi. Ma armastan sind. я тебя люблю’ Je t'aime.
joy džiaugsmas prieks rõõm радость joie f.
love meilė mīlestība arm любовь amour m.
sad prislėgtas skumjš kurb грустный triste
satisfied patenkintas apmierināts (ar) rahulolev довольный content
smile n. šypsena smaids naeratus улыбка sourire m.
unsatisfied | dissatisfied nepatenkintas neapmierināts rahelolematu неудовлетворенный mécontent
worried susirūpinęs noraizējies vaevama тревожный inquiet
nuclear branduolinis kodola tuuma- ядерный nucléaire
Come with me. Eime su manimi Ejietarmani. Tulge minuga.
Venez avec moi.
etc. etcetera ir taip toliau |irt.t. un tā tālāk ja nii edasi | jne и так далее | и т. д. etcetera

Family

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
family šeima ģimene pere семья́ famille f.
aunt teta tante tädi тётя tante (du côté du père)
brother brolis brālis vend брат frère m.
daughter duktė meita tütar дочь fille f.
divorced išsiskyręs išsiskyrusi šķīries | šķīrusi lahutatud разведённый divorcé(e)(s)
father tėvas tēvs isa отец père m.
grandfather senelis vectēvs vanaisa дедушка grand'père m.
grandmother močiute vecmāmiņa vanaema бабушка grand'mère f.
husband vyras vīrs mees | abikaasa муж mari | époux
mother motina māte ema мать mère f.
parents tėvai vecāki vanemad родители parents
sister sesuo māsa õde сестра' soeur f.
son sūnus dēls poeg сын fils m.
uncle (maternal) dėdė onkulis | tēvocis onu дядя oncle (du côté de la mère)
uncle (paternal) dėdė onkulis | tēvocis onu дядя oncle (du côté du père)
wife žmona sieva pere жена épouse f.
death mirtis nāve surm смерть mort f.
die numirti numiršta numirė nomirt surema умереть mourir
divorce skyrybos šķiršanās lahutus развод divorce m.
elderly pagyvenęs padzīvojis eakas пожилой âgé
fiance sužadėtinis saderinātais peigmees жених fiancé
fiancée sužadėtinė saderinātā pruut невеста fiancée
generation generacija paaudze põlvkond поколение génération f.
life gyvenimas dzīve elu жизнь vie f.
married (man|woman) vedęs | ištekėjusi precējies |precējusies abielus женатый | замужняя marié(e)
wedding vestuvės laulības pulm | laulatus свадьба noce f.
widower našlys atraitnis lesk вдовец veuf

Food

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
food maistas pārtika toit еда | пища nourriture f.
bread duona maize leib хлеб pain m.
breakfast pusryčiai brokastis hommikusöök завтрак petit déjeuner m.
butter sviestas sviests või масло beurre m.
cake tortas torte kook торт gâteau m.
cheese sūris siers juust сыр fromage m.
chicken viščiukas cālis kana курица poule f. poulet m.
chocolate šokoladas šokolāde šokolaad шоколад chocolat m.
dinner vakarienė vakariņas õhtusöök обед ужин dîner m. | repas du soir
egg(s) kiaušinis ola muna яйцо' oeuf(s) m.
fruit vaisiai augļi vili фрукт fruit m.
honey medus medus mesi мед miel m.
I'm hungry. Esualkanas Esesmuizsalcis. Mul on kõht tühi мне хочется есть J'ai faim.
ice cream ledai saldējums jäätis мороже'ное glace (crème glacée)
lunch pietūs pusdienes lõunasöök обед déjeuner m.
meal | dish valgis ēdiens | maltīte toit еда’ repas | plat m.
nuts riešutas
pähkid орехи noix f.
oil aliejus eļļa oliivõli масло huile f.
rice ryžiai rīsi riis рис riz m.
soup sriuba zupa supp суп soupe f.
vegetables daržovės dārzeni juurviljad овощи légumes
vegetarian vegetaras | vegetariškas
taimetoitlane вегетарианский végérarien
yogurt jogurtas jogurts jogurt йогурт yaourt m.
salty sūru sāļš soolange соленный salé
delicious skanus garšīgs maitsev вкусный délicieux
sweet saldu salds magus сладкий doux | sucré
flour miltai
jahu мук´a farine f.
ground beef (US) | minced meat (UK) maltamėsa
hakkliha фарш viande hachée
drink | beverage gėrimas dzēriens jook напитка boisson f.
beer alus alus õlu пиво bière f.
cheers! Įsveikatą! Prijeka! Terviseks! за здоровье santé!
coffee kava kafija kohv кофе café m.
fizzy mineral water gazuotas vanduo
mineralvesi gaasiga газированная вода eau minérale gazeuse
flat mineral water negazuotas vanduo
mineralvesi gaasita негазированная вода eau minérale plate
juice sultys sula mahl сок jus m.
milk pienas piens piim молоко lait m.
tea arbata tēja tee чай thé m.
water vanduo ūdens vesi вода eau f.
wine vynas vīns vein вино vin m.
thirsty (I’m thirsty) ištroškęs
janu (ma olen janu) жаждущий (мне хочется пить) assoiffé (j’ai soif)
fish žuvis zivis kala рыба poisson m.
anchovy ančiuvis anšovs anšoovis камса anchois m.
cod menkė
tursk треска cabillaud m.
herring silkė
heeringas | räim сельдь | селедка hareng m.
lobster omaras omārs homaar | langust омар homard m.
salmon lašiša lasis lõhe лосось сёмга saumon m.
shrimp krevetė garnele krevett креветка crevette
trout upėtakis forele forell форель truite f.
tuna tunas tuncis tunnikala тунец thon m.
almonds migdolas mandeles mandel миньдаль -и amandes
apple obuolys ābols õun яблоко pomme f.
apricot abrikosas aprikoze aprikoos абрикос abricot m.
banana bananas banāns banaan банан banane f.
blueberry mėlynė
mustikas черника mûre
cherry vyšnia saldaisķirsis kirss вишня cerise f.
fig figa vīģe viigipuu инжи́р | фига figue
grape vynuogė vīnogas viinamari (viinamarjad) виноград raisin m.
grapefruit greipfrutas greipfrūts greip грейпфрут pamplemousse f.
lemon citrina citrons sidrun лимон citron m.
orange apelsinas apelsīns apelsin апельсин orange f.
peach persikas persiks virsik | persik персик pêche f.
pear kriaušė bumbieris pirn груша poire f.
pineapple ananasas ananāss ananass ананас ananas m.
plum slyva plūmes ploom слива prune f.
raspberry avietė

малина framboise f.
strawberry žemuogė | braškė zemenes maasikas ягода | клубника fraise f.
watermelon arbūzas arbūzs arbuus арбуз pastèque f.
beef jautiena liellopu gaļa loomaliha говядина boeuf (viande de -)
chicken vištiena vistas gaļa kanaliha курица poulet m.
ham kumpis šķiņķis sink ветчина jambon m.
lamb ėriena jēra gaļa lambaliha баранина viande de mouton m.
meat mėsa gaļa liha мясо viande f.
pork kiauliena cūkgaļa sealiha свинина porc m.
sausage dešrelė desa vorst колбаса сосиска saucisse f.
turkey kalakutas
kalkun индюк dinde f.
veal veršiena
vasikaliha телятина veau m.
spice prieskonis garšviela vürts специя -ии épice(s) m.
basil bazilikas baziliks basiliik базилик basilic m.
garlic česnakas ķiploks kuuslauk чеснок ail m.
mint mėta piparmētra münt мята menthe f.
mustard garstyčios sinepes sinep горчица moutarde f.
pepper pipirai piperi pipar перец poivre m.
salt druska sāls sool соль sel m.
sugar cukrus cukurs suhkur сахар sucre m.
vinegar aktas etiķis äädikas уксус vinaigre m.
spicy hot aštrus pikants pikantne острее épicé piquant
cabbage kopūstas kāposts kapsas капуста chou m.
carrot morka burkāns porgand морковь carotte f.
cauliflower kalafioras
lillkapsas цветная капуста chou-fleur m.
chickpeas (UK) garbanzo beans (US) avinžirnis aunazirņi kikerhernes нут pois chiche
corn (US) maize (UK) kukurūzas kukurūza mais кукуруза maïs m.
cucumber agurkas gurķis kurk огурец concombre m.
lentil(s) lęšis lecu lääts чечевица lentille(s) f.
lettuce salatos salāti salat салат-латук laitue f.
mushroom grybas sēne seen гриб champignon m.
olive(s) alyvuogė olīva(s) oliiv олива | маслина olive(s)
onion svogūnas sīpols sibul лук oignon m.
pickle | gherkin (UK) raugintiagurkai
hapukurk кислый огурец cornichon m.
potato bulvė kartupeļu kartul картофель pomme de terre f.
salad salotos salāti salat салат salade f.
tomato pomidoras tomāts tomat помидор tomate f.
bitter kartu rūgts mõru горький amer
cooked virtas vārīts keedetud сваренный cuit
Enjoy your meal! Skanaus!
Head isu! приятного аппетита Bon appétit!
hungry alkanas, -a izsalcis näljane голодный affamé

Polite Expressions

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
Good evening! Labas vakaras! Labvakar! Tere õhtust. добрый вечер Bonsoir!
Good morning! Labas rytas! Labrīt Tere hommikust. доброе утро Bonjour!
Hello! Labas! Sveiki! Tere! привет! Bonjour! Salut!
likewise | the same to you! panašiai man tā pat sarnaselt взаимно Pareillement! | A vous de même!
My name is … Mano vardas …
Minu nimi on … меня зовут… Je m’appelle …
Come in! eik į vidų
Astuge sisse! войдите! Entrez!
welcome Sveikiatvykę! Laipni lūdzam! Tere tulemast! Добро́пожа́ловать! Bienvenue!
good night Labanaktis! ar labu nakti Head ööd! спокойной ночи Bonne nuit!
Goodbye! Sudie! Uz redzēšanos head aega| Nägemist! до свидания Au revoir! Salut!
See you later Iki pasymatymo Uz drīzu redzēsanos. Nägemiseni! пока! A plus!
congratulations Sveiniku! | Sveikinimai Apsveicu! Palju õnne! молодец félicitations!
Don't mention it. | You’re welcome. nėra už ką Sīkums Pole tänu väart. не за что Il n'y a pas de quoi.
Excuse me! Atsiprašau! Atvainojiet! vabandust | vabandage Извините! Pardon! Excusez-moi!
please prašom lūdzu palun пожалуйста S'il vous plaît s'il te plaît
pleased to meet you Malonu susipažinti ļoti patīkami! meeldiv tutvuda! рад познакомиться enchanté(e)
Thank-you ! (very much) Dėkui! |Ačiū! Paldies. aitäh| Suur tänu! спасибо Merci (beaucoup)
Christmas Kalėdos Ziemsvētki jõulud Рождество Noël
Happy birthday! Su gimtadieniu Daudzlaimesdzimšanasdienā! Paljuõnnesünnipäevaks! с днём рождения Bon anniversaire!
Happy New Year! Su Naujais metais
Head uut aastat! с новым годом! Bonne année!
Merry Christmas Su Šventom Kalėdom Priecīgus Ziemassvētkus Häid jõule! с Рождеством Joyeux Noël!

In your house

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
air conditioning kondicioneris (system)gaisakondicionēšana õhuvahetus кондиционер climatisation Air conditionné
balcony balkonas balkons rõdu | palkon балкон balcon m.
bathroom vonia vannas istaba vannituba ванная комната salle de bains f.
bed lova gulta voodi крова'ть lit m.
bottle butelis pudele pudel бутылка bouteille f.
candle žvakė svece küünal свеча bougie f.
carpet kìlimas paklājs vaip ковёр tapis m.
ceiling lubos griesti ülemäär потолок plafond m.
chair kėdė krēsls tool стул -ья' chaise f.
door durys durvis uks дверь f. porte f.
elevator (US) lift (UK) liftas lifts lift лифт ascenseur
floor grindys grīda korrus пол plancher
house (at home) namai (namie) māja (mājās) maja | kodu (kodus) дом (-а') maison (chez soi)
key raktas atslēga võti ключ clé f.
kitchen virtuvė virtuve köök ку'хня cuisine f.
lamp lempa lampa lamp ла'мпа lampe f.
livingroom svetainė dzīvojamā istaba elutuba гостиная salon m.
roof stogas jumts katus крыша toit m.
room kambarys istaba tuba комната chambre f. pièce f.
storey | floor aukštas stāvs korrus этаж étage m.
table stalas galds laud (on the – laual) стол lire
toilet wc tualetas tualete tualett туалет Wc | les toilettes
trash šiukšlės atkritumi prügi мусор ordures
wall sienos salds sein стена' mur m.
window langas logs aken окно' fenêtre f.
bath vonia vanna vann ванна bain m.
mirror veidrodis
peegel зеркало miroir m.
shower dušas duša dušš душ douche f.
soap muilas ziepes seep мыло savon m.
toilet paper tualetinispopierius tualetes papīr tualettpaber туалетная бумага papier toilettes
toothbrush šepetėlis zobu birste hambahari зу'вная щётка brosse à dents f.
toothpaste dantų pasta zobu pasta hambapasta зу'вная паста dentifrice m.
towel rankšluostis dvielis rätik полоте́нце serviette f.
bedroom miegamasis guļamistaba magamistuba спальня chambre à coucher f.
blanket antklodė
tekk оде’яло couverture f.
pillow pagalvė

подушка oreiller m.
coffee pot kavavirė kafijas kanna kohvikann кофейник cafetière f.
refrigerator šaldytuvas ledusskapis külmkapp холодильник réfrigérateur
scissors žirklės šķēres käärid ножницы ciseaux m.
ashtray peleninė pelnu trauks tuhatoos пепельница cendrier m.
cup puodelis krūze | kauss tass чашка | кубок tasse f.
glue klijai līme liim клей colle f.
lightbulb lemputė spuldze lambipirn лампочка ampoule f.

Language

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
Chinese kinų

китайский chinois
Do you speak English? Ar kalbate angliškai?
Kas te räägite inglise keelt? вы говорите по-английски? Parlez-vous anglais?
English angliškas | anglų angliski inglise keel английский anglais
fluently laisvai brīvi ladusait бегло couramment
French (language) prancūziškas
prantsuse keel французский français (le -)
German (language) vokietis
saksa keel немецкий allemand (l’ -)
I don't understand. aš nesuprantu Es nesaprotu. ma ei saa aru я не понимаю Je ne comprends pas.
Please repeat.

Korrake palun. повторите пожалуйства Répétez s’il vous plaît.
Russian (language) rusų
vene keel русский russe (le -)
Spanish (language) ispaniškas
hispaania keel испанский espagnol (l’-)
translate versti verčia vertė
tõlkima переводить traduire
translation vertimas tulkošanas | tulkojums tõlge перевод traduction f.

Money

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
payment mokėjimas maksājums makse оплата | выплата | плата paiement m.
bank bankas banka pank банк banque f.
cash grynieji (grynaisiais )
raha наличные en espèces | en liquide
change (small change) grąža sīknauda väike muutus сдача monnaie (petite -) f.
check (US) cheque (UK) čekis čeks tšekk чек chèque m.
credit card kreditonė kortelė kredītkarte kreditkaart кредитная карта carte de crédit
debt skola parāds võlg долг dette f.
expensive brangus dārgs kallis дорогой cher
foreign currency užsienio valiuta valūta valuuta валюта devise
free (of charge) nemokamas bezmaksas tasuta безплатно gratuit
gold auksas zelts kuld золото or m.
How much is it? Kiek tai kainuoja? Cik tas maksā? Kui palju see maksab? сколько это стоит? Combien cela coûte-t-il?
loan paskola aizdevums laen заём prêt m.
money pinigai nauda raha деньги argent m.
price kaina cenas hind цена prix m.
supermarket supermarketas lielveikals segakauplus | kaubahall суперма́ркет supermarché m.
wage | salary alga alga palk заплата salaire m.

Nouns

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
adventure nuotykis piedzīvojums seiklus приключение aventure
advice patarimas padoms nõu совет conseil m.
art menas l dailė māksla kunst искусство art m.
basis | foundation bazė bāze baas | alus основа base f.
beauty grožis skaistums | skaistule ilu красота beauté f.
beginning pradžia sākums algus нач ́ало début m.
box dėžė kaste kast коробка | ящик boîte f.
ceremony ceremonija ceremonija tseremoonia церемония cérémonie f.
cigarette cigaretė cigarete sigaret сигарета| папироса cigarette f.
civilisation civilizacija civilizacija tsivilisatsioon цивилизация civilisation f.
culture kultūra kultūra kultuur культура culture f.
danger pavojus briesmas oht опасность danger m.
difficulty sunkumas grūtības raskus трудность difficulté f.
distance atstumas attālums vahemaa | kaugus расстояние distance f.
drop lašas lāse tilk капля goutte f.
Earth žemė zeme maa земля terre f.
electricity elektra elektrība elekter электричество électricité f.
end pabaiga noslēgums | beigas lõpp коне́ц fin f.
energy energija enerģija energia энергия énergie f.
film filmas filma film filmas film m.
flag vėliava
lipp флаг знамя drapeau m.
friendship draugystė draudzība sõprus дружба amitié f.
gift | present dovana davana kink подарок cadeau m.
guitar gitara ģitāra kitarr гитара guitar f.
habit įprotis ieradums harjamus привычка | обычай habitude f.
hospitality vaišingumas viesmīlība külalislahkus гостеприимство hospitalité f.
hunger alkis bads nälg голод faim f.
hunt(ing) medžioklė medības jaht охота chasse f.
institute institutas institūts instituut институт institut m.
kiss bučinys buča suudlus поцелуй baiser m.
leisure time laisvalaikis brīvslaiks vaba aeg досуг (свободное время) loisirs
match degtukas sērkociņš tikk спичка allumette f.
movies | cinema kinas kino(teātris) kinno кино cinéma m.
need poreikis vajadzēt vajadus нужда besoin m.
needle adata adata nõel игла aiguille f.
oil nafta nafta nafta нефть pétrole m.
opportunity proga iespēju sobivalt возможность| шанс occasion f.
organisation organizacija organizācija organisatsioon организация organisation f.
origin kilmė izcelšanās päritolu происхождение| источник origine f.
patience kantrybė pacietība kannatlikkus терпение patience f.
piece gabalas gabals tükk кусок morceau m.
preparation pasiruošimas sagatavošana ettevalmistus подготовка préparation f.
program(me) programa programma programm программа programme m.
project projektas projekts projekt проект projet m.
quality kokybė kvalitates kvaliteet качество qualité f.
race lenktynės sacīkstes f. pl. võistlus гонка course f.
reception registratūra uzņemšanā vastuvõtt прием réception f.
sacrifice auka upuris ohver жертва sacrifice m.
science mokslas zinātne teadus наука science f.
seat sėdynė | vieta
asukoht место place siège
security | safety saugumas drošība turvalisus | ohutus безопастности sécurité f.
silence tyla klusums valkus тишина | молчание silence m.
situation situacija situācija olukord ситкация situation f.
song daina dziesma laul песня chanson f.
speed greitis ātrums kiirus скорость vitesse f.
stay n. buvimas uzturēšanās viibimine пребывание séjour m.
subject tema tēma teema предме́т sujet m.
thing dalykas asi вещь chose f.
toy žaislas
mänguasi игру́шка jouet m.
way | manner būdas veids viis способ façon f. | manière
weight svoris svars kaal вес poids m.
wool vilna vilna vill шерсть laine f.
work darbas darbs töö работа travail m.
входи́ть avarija nelaimes õnnetus несчастный случай | авария accident m.
batteries baterija baterijas patarei батарейка piles
entrance | way in (UK) įėjimas ieeja sissepääs вход entrée f.
exit | way out šėjimas izeja väljapääs выход sortie f.
sign ženklas zīme märk знак signe m.
ball kamuolys bumba pall мяч balle f.
game žaidimas spēle mang игра jeu m.
soccer (US) Football (UK) futbolas futbols jalgpall futbolas football m.
stadium stadionas stadions staadion стадион stade m.
swimmer plaukikas -kėjas peldētājs ujuja пловец nageur
swimming pool baseinas peldbaseins bassein бассейн piscine f.
team komanda komanda võistkond команда équipe f.

Nature

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
cloud debesis mākoņis pilv облако nuage m.
flower gėlė puķe lill цветок fleur f.
French prancūzas Franču prantsuse французский français
Frenchman woman prancūzas | prancūzė francūzis | francūziete prantslane | prantslanna француз | француженка Français -e
German Vokietija Vācu saksa немецкий allemand
Greece Graikija Grieķija Kreeka Греция Grèce f.
nature gamta daba loodus природа nature f.
population gyventojai | populiacija iedzīvotāji elinakkond население population f.
United States (the -) Jungtinės Amerikos Valstijos Savienotās Valstis Ühendriigid Соединенные Штаты Etats-Unis (les -)
air oras gaiss õhk воздух air m.
beach pliažas | paplūdimys pludmale rand |plaaž пляж plage f.
country(side) kaimavietė lauki maakoht деревня campagne f.
desert dykuma tuksnesis kõrb пустыня désert m.
fire gaisras uguns tulekahju пожар feu m.
forest miškas mežs mets лес forêt f. bois
hill aukštuma kalns mäe холм colline f.
ice leda ledus jää лед glace f.
island sala sala saar остров île f.
lake ežeras ezers järv озеро lac m.
leaf lapas lapa leht лист листья pl. feuille f. papier m.
light n. Šviesa gaisma valgus свет lumière f.
moon mėnulis mēness kuu Луна lune f.
mountain kalnas kalns mägi гора’ montagne f.
outside laukè ārā väljaspool на улицу dehors
rainbow vaivorykštė varavīksne vikerkaar р ́адуга arc-en-ciel m.
river upė upe jõgi река fleuve | rivière
sand smėlis smiltis liiv песок sable m.
sea jūra jūra meri море mer f.
sky dangus debesis taevas небо ciel m.
star žvaigždė zvaigzne täht звезда étoile f.
Sun saulė saule segakauplus, kaubahall солнце soleil m.
tree(s) medis koks puu дерево arbre(s)
wave banga vilnis laine волна vague f.
weather oras laiks ilm погода temps m. météo
wind vėjas vējš tuul ветер vent m.
Germany Volkietija Vācija Saksamaa Германия Allemagne
region regionas novads piirkond область | регион région f.
Russia Rusija Krievija Venemaa Россия Russie
Sweden Švedija

швеция Suède
world pasaulis pausales maailm мир monde m.

Numbers

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
number numeris numurs number число| номер nombre m.
less mažiau (nei) mazak(s) vähem меньше менее moins
zero nulis nulle null нуль zéro
one vienas | viena viens | viena üks один un une
two du | dvi divi | divas kaks два deux
three trys trīs kolm три trois
four keturi | keturios četri neli сорок quatre
five penki | penkios pieci viis пять cinq
six šeši | šešios seši kuus шесть six
seven septyni | septynios septiņi seitse семь sept
eight aštuoni | aštuonios astoņi kaheksa восемь huit
nine devyni | devynios deviņi üheksa девять neuf
ten dešimt desmit kümme десять dix
eleven vienuoika vienpadsmit üksteist одиннадцать onze
twelve dvylika divpadsmit kaksteist двенадцать douze
thirteen trylika trīpadsmit kolmteist тринадцать treize
fourteen keturiolika četrpadsmit neliteist четырнадцать quatorze
fifteen penkiolika piecpadsmit viisteist пятнадцать quinze
sixteen šešiolika sešpadsmit kuusteist шестнадцать seize
seventeen septyniolika septiņpadsmit seitseteist семнадцать dix-sept
eighteen aštuniolika astoņpadsmit kaheksateist восемнадцать dix-huit
nineteen devyniolika deviņpadsmit üheksateist девятнадцать dix-neuf
twenty dvidešimt divdesmit kakskümmend двадцать vingt
twenty-one dvidešimtvienas divdesmit viens kakskümmend üks двадцать один vingt-et-un
thirty trisdešimt trīsdesmit kolmkümmend тридцать trente
forty keturiasdešimt četrdesmit nelikümmend сорок quarante
fifty penkiasdešimt piecdesmit viiskümmend пятьдесят cinquante
sixty šešiasdešimt sešdesmit kuuskümmend шестьдесят soixante
seventy septyniasdešimt septiņdesmit seitsekümmend семьдесят soixante-dix
eighty aštuoniasdešimt astoņdesmit kaheksakümmend восемьдесят quatre-vingt
ninety devyniasdešimt deviņdesmit üheksakümmend девяносто quatre-vingt-dix
one hundred šimtas simts sada сто cent
two hundred dušimtai
kaksada две́сти deux cents
three hundred trysšimtai trīs simti (?) kolmsada триста trois cents
one thousand tūkstantis tūkstotis tuhat тысяча mille
enough gana pietiekams piisavalt достаточно!| баста suffisant
half pusė pus pool половина moitié f.
lots a lot daug daudz palju много beaucoup
many daug daudz palju много beaucoup
percentage procentas procenti protsent процент pourcentage
several keletas | keli daži mitu несколько plusieurs
total bendras | bendra suma kopā | kopsumma kogusumma сумма | итог total
first pirmas pirmais esimene первый premier | première
second antras otrais teine второй second deuxième
third trečias trešajais | trešaja kolmas третий troisième
tenth dešimtas desmitais kümmendik десятый dixième
million milijonas
miljon миллион million

People

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
age amžius mūžs vanus | iga возраст âge
bachelor | single viengungis vecpuisis | vieninieks poissmees холостяк célibataire
blind aklas akls pime слепо'й aveugle
blond blondinas | blondinė blondīns | blondīne blond блондин -ка blond
boy berniukas zēns poiss мальчик garçon m.
child | children (pl) vaikas bērns | bērni (pl) laps дитя enfant m.
citizen pilietis pilsonis kodanik гражданин | гражданка citoyen
customer | client klientas klients klient клиент client m.
family name surname pavardė uzvārds perekonnanimi фамилия nom de famille
first name vardas vārdzs nimi имя prénom m.
foreign | foreigner užsienietis ārzemju | ārzemnieks ārzemniece välismaalane иностранный | иностранный étranger
friend draugas -ė draugs sõber друг ami copain
girl mergina meitene tüdruk девочка fille f.
girlfriend mergina draudzene sõbranna подруга amie copine
host šeimininkas saimnieks peremees хозяин hôte m.
lawyer teisingas advokāts jurist адвокат avocat
liar melagis melis valetaja лгун | лжец menteur
man vyras vīrietis mees (mehed pl.) мужчина homme m.
masculine vyriškas vīrišķīgs meeste | mehelik мужской masculin
name vardas vārds | sauc nimi имя prénom m.
nationality tautybė pilsonības rahvus гражданство nationalité f.
neighbor(s) kaimynas kaimiņš naaber сосед | соседка voisin m.
owner savininkas īpašnieks omanik владелец propriétaire
passenger keleivis pasažieris sõitja пассажир -ка passager
peasant valstietis zemnieks talunik селянин paysan
person asmuo persona isik человек personne
personality asmenybė personība isiksus индивидуальность personalité f.
sex gender lytis dzimums sugu пол sexe m.
thief vagis zaglis varas вор voleur
twin dvynys |dvynukas dubultnieks kaksik близнец jumeau
visitor lankytojas apmeklētājs külaline | külastaja посетитель visiteur
voice balsas balss hääl голос voix f.
witness liudytojas liecinieks tunnistaja свидетель témoin f. !
woman moteris sievete naine (naised pl.) женщина femme f.
worker darbuotojas darbnieks tööline | töötaja работник ouvrier

Politics

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
administrative valdymo | administracinis administratīvs halduslik административный administratif
border siena robeža piir граница frontière f.
capital sostinė galvaspilsēta pealinn столица capitale f.
capitalism kapitalizmas kapitālisms kapitalism капитализм capitalisme m.
conference konferencija konference konverents совещание conférence f.
country šalis valsts maa страна pays
court teismas tiesa kohus суд tribunal m.
crisis krizė krīze f. kriis кризис crise f.
cultural kultūrinis |kultūros kultūras | kulturāls kultuuriline культурный culturel
democracy demokratija demokrātija demokraatia демокра́тия démocratie f.
demonstration demonstracija demonstrācija demonstratsioon демонстрация manifestation f.
economic ekonominis ekonomisks ökonoomiline | majanduslik экономический économique
elections rinkimai vēlēšanas valmised выборы élections
environment aplinka vides keskkond окружающая среда environnement m.
freedom laisvė brīvība vabadus свобода liberté f.
government vyriausybė valdība valitsus правительство gouvernement m.
human rights žmogaus teisės cilvēktiesības inimõigus правачеловека droits humains droits de l'homme
judge teisėjas tiesnesis kohtunik судь’я juge
justice teisingumas taisnīgums õiglus справедливость justice f.
king karalius karalis kuningas король roi m.
kingdom karalystė karaliste kuningriik короле́вство royaume m.
law įstatymas likums seadus право | закон loi f.
Liberal liberalus liberālis liberaalne либеральный libéral
meeting susirinkimas apspriede koosolek совещание | заседание rencontre
member of parliament deputatas deputāts rahvasaadik | parlamendiliige депутат parlementaire m.
minister ministras ministrs minister министер ministre m.
parliament parlamentas parlamenta parlament парламент parlement m.
peace taika miers rahu мир paix f.
president prezidentas | pirmininkas prezidents president | esimees президент président
prime minister ministras pirmininkas premjerministrs peaminister премьер министр premier ministre
prince princas princis prints князь | принц prince m.
queen karakienė karaliene kuninganna королева reine f.
religion religija reliģia religioon религия religion f.
republic respublika republika vabariik республика république f.
social visuomeninis | socialnis sabiedrisks sotsiaalne социальный social
socialism
sociālisms sotsialismi социализм socialisme m.
society visuomenė sabiedrība selts общество société f.
soldier kareivis kareivis sõdur солдат soldat
solidarity solidarumas solidaritāte solidaarsus солидарность solidarité f.
state
valsts riik государство état m.
terrorist teroristas terorists terrorist террорист terroriste
union sąjunga savienība liit союз union f.
war karas karš sõda война guerre f.
victory pergalė uzvara võit победа victoire f.
weapon ginklas ierocis relv оружие arme f.

Prepositions

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
above virš
kohal над au-dessus de
after po (+gen) pēc pärast по après
around aplink | ratu apkārt ringi вокруг autour
before prieš (tai) pirms enne до | прежде avant
behind už| atgal aiz taga | taha сзади derrière
below | under po (+ instr) | pagal zem all под sous
between tarp (+ gen) starp vahel между entre
except (for) išskyrus izņemot välja arvatud кроме sauf
for to par jaoks для pour
from iš | nuo no (+ genetive) juurest от | из | с de
like | as kaip nagu как comme
near šalia | arti (+ gen) tuvs lähedal около | недалеко près de
on | about ant (+ gen) par sisse
sur
since nuo kopš alates с | после | с тех пор depuis
up to iki līdz kuni до jusqu'à
with su (+ instr) uz | ar koos с | со avec
without be (+ gen) bez ilma без sans

Professions

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
profession profesija profesija amet профессия profession f.
actor | actrice aktorius aktieris näitleja актёр | актриса acteur actrice
butcher mėsininkas miesnieks lihunik мясник boucher m.
carpenter | joiner dailidė namdaris puusep плотник menuisier
dentist dantų gydytojas zobārsts hambaarts зубно́й врач dentiste
doctor gydytojas ārsts arst врач médecin m.
expert ekspertas eksperts ekspert эксперт | специалист expert
farmer ūkininkas -ė lauksaimnieks talunik земледелец agriculteur
interpreter vertėjas tulks tõlk переводчик interprète
journalist žurnalistas Žurnālists ajakirjanik журналист journaliste
mayor meras mērs linnapea мэр | бургомистр maire m.
professor profesorius | docentas profesors professor профессор professeur
sailor jūreivis jūrnieks madrus | meremees моряк marin
secretary sekretorė sekretārs sekretär секретарь secrétaire f.
teacher mokytojas skolotājs | skolotāja õpetaja учитель instituteur

Pronouns

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
he jis viņš tema (ta) он il
I Es mina (ma) я je
nobody | no one niekas neviens mitte keegi l ei keegi никто personne
nothing niekas nekas mitte midagi ничего rien
she ji viņa tema (ta) она elle
they jie | jos viņi | viņas nemad (nad) они ils | elles
those tie | tos tie,tās need те ces
we mes mēs meie (me) мы nous
you masc sing tu tu sina (sa) ты tu
you pl. Jūs jūs teie (te) вы vous
the same tas pats taspats sama то же самое la même chose pareil

Questions

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
from where? iškur?
Kust? откуда d’où?
how many how much Kiek? cik? Mitu? | Kellega? сколько combien?
how? kaip? Kā? kuidas? как comment?
question klausimas jautājums küsimus вопрос question f.
what kas | Ką? ko? mis? | mida? что quoi qu'est-ce que
What is your name? Koks tavo vardas?
Mis sinu nimi on? Как вас зовут? Comment vous appelez-vous?
when? Kada? Kad? millal? когда quand?
where to? Kur? kurp? kuhu? куда vers où?
where? kur? kur? kus? где où?
Which? Kuri(s) Kas? milline? какой? quel?
Who? Kas? Kas? kes? кто? Qui?
whose? kieno Kuru? Kelle? чей чья чьё чьи de qui?
why? kodėl? Kāpēc? miks? почему pourquoi?
What do you want? Kojūsnorite? Ko jūs gribat? Mida te tahate? что вы хотите? Qu'est-ce que vous voulez?
What’s up? Kas naujo? Kas jauns?
Что нового? Quoi de neuf?

Reading and Writng

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
alphabet abėcėlė alfabēts tähestik алфавит alfabet m.
book knyga grāmata raamat книга livre m.
bookstore knygynas grāmatuveikals raamatupood книжный магазин librairie f.
dictionary žodynas vārdnīca sõnaraamat словарь dictionnaire m.
document dokumentas dokuments dokument документ document m.
envelope vokas aploksne ümbrik конверт enveloppe f..
ink rašalas tinte tint чернила encre
lesson pamoka lekcija õppetund урок leçon f.
letter laiškas vēstule kiri письмо lettre f.
library biblioteka bibliotēka raamatukogu библиотека bibliothèque f.
literature literatūra literatūra kirjandus литература littérature f.
magazine Žurnalas laikraksts ajakiri журнал revue f.
mail paštas pasts post почта courrier m.
newspaper laikraštis avīze ajaleht газета journal m.
novel romanas romāns romaan роман roman m.
poetry poezija dzeja poeesia | luule поэзия poésie f.
postcard atvirukas pastkarte postkaart открытка carte postale
publish išleisti | publikuoti publicēt avaldama публиковать о- publier
story pasakojimas
lugu рассказ histoire f.
study studijuoti studēt õppima учиться étudier
The press spauda prese ajakirjandus пресса presse f.
university universitetas universitāte ülikool -i университет université f.
paper popieris

бумага papier m
pen rašiklis pildspalva pastapliiats ручка stylo | bic m.
pencil pieštukas zīmulis pliiats карандаш crayon m.
sign v. pasirašyti
alla kirjutama подписывать signer
signature parašas paraksts allkiri подпись signature f.
stamp (postage -) pašto ženklas marka mark марка timbre (poste) m.

Religion

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
christian krikščionių | krikščioniškas kristīgs kristlik христианский chrétien
God Dievas dievs Jurnal бог dieu
mosque mečetė mošeja mošee мечеть mosquée f.
Muslim musulmonas muslīna Muslim мусульманин musulman
paradise rojus paradīze paradiis рай paradis m.
pray pasimelsti palūgties palvetama молиться prier
synagogue sinagoga sinagoga sünagoog синаго́га synagogue

At the Restaurant

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
bill sąskaita rēķins arve счёт facture f.
menu valgiaraštis -io | meniu ēdienkarte menü меню menu m.
restaurant restoranas restorāns restoran ресторан restaurant
tip arbatpinigiai dzeramnauda jootraha чаевые pourboire
waiter padavėja(s) oficiants kelner официант garçon serveur
fork šakutė dakša kahvel вилка fourchette f.
glass stiklinė glāze klass стакан verre m.
knife peilis nazis nuga нож couteau m.
napkin servetelė salvete salvrätlik салфетка serviette f.
plate lėkštė šķīvis taldrik тарелка assiette f.
reserved | booked rezervuotas rezervēts reserveeritud зарезервированный réservé
spoon šaukštas karote lusikas ложка cuillère f.
teapot arbatinukas tējkanna teekann чайник théière f.
toothpick krapštukas zobu bakstāmais hambaork зубочистка cure-dents

Talking about talking

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
answer n. atsakymas atbilde vastus ответ réponse f.
argument ginčas arguments | strīds vaidlus аргумент dispute f.
comment pastaba komentāru kommentaar замечание remarque f.
declare deklaruoti | proklamuoti atzīt deklareerima объявлять déclarer
discussion diskusija diskusija arytelu беседа discussion f.
explain paaiškinti paaiškina paaiškino izskaidrot selgitama объясня́ть expliquer
inform informuoti informēt teadaandma(kellelegimidagi) сообщать informer
joke išdaiga joks nali шутка blague f.
language kalba valoda keel язык langue f.
mobile phone | cell phone mobilus telefonas

мобильник| сотка portable m. | GSM
talk kalbėti
rääkima говорить parler
telephone telefonas telefons | tālrunis telefon телефон téléphone m.
word žodis vārds sõna слово parole f. | mot m.
believe tikėtikuo ticēt uskuma в ́ерить croire
decide apsispręsti nolemt otustama решать | решить décider
decision sprendimas lēmums otsus решение décision f.
exception išimtis izņēmums erand исключение exception f.
forget užmiršti užmiršta užmiršo aizmirst unustama забывать | забыть oublier
idea sumanymas | mintis ideja mõte идея idée f.
intention ketinimas nodoms kavatsus намерение intention f.
mistake klaida kļūda viga ошибка erreur f.
problem problema problēmas probleem проблема problème m.

Time

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
time laikas | valanda laiks aeg | aja время heure f. temps m.
afternoon potietė pēcpusdiena pärastlõuna после полудня après-midi m.
always visada | nuolat vienmēr alati всегда toujours
century šimtmetis gadsimts sajand век | столетие siècle m.
clock laikrodis

часы horloge
currently šiuometu šobrīd praegu в настоящее время actuellement
daily kasdieninis ikdienas igapäevane | iga päev ежедневный quotidien
dawn aušra ausma koit заря aube f. | aurore f.
day diena diena päev день jour m.
early anksti agrs vara рано tôt
evening vakaras vakars õhtu вечер soir m.
future ateitis nākotne tulevik будущее avenir
hour valanda stunda tund час | година heure f.
late vėlu | vėlai vēls vēlu hiline поздно tard
later vėliau vēlāk hiljem позже plus tard
midnight vidurnaktis pusnakts kesköö По'лночь minuit m.
minute minutė minūte minut минута minute f.
month mėnuo mēnesis kuu месяц mois m.
morning rytas rīts hommik утро matin m.
never niekada nekad mitte kunagi никогда jamais
night naktis nakts öö ночь nuit f.
noon (at noon) vidurdienis pusdiena keskpäev полдень midi m.
now dabar tagad nüüd теперь | сейчас maintenant
often dažna bieži sageli часто souvent
sometimes kartais dažreiz mõnikord иногда parfois
the day after tomorrow poryt parīt ülehomme послезавтра après-demain
the day before yesterday užvakar aizvakar üleeile позавчера avant-hier
this morning šįrytą šorīt täna hommikul сегодня утром ce matin
today šiandien šodien täna сегодня aujourd'hui
tomorrow tomorrow
homme завтра demain
tonight adv
täna õhtul сегодня вечером ce soir
week saváitė nedēļa nädal неделя semaine f.
weekend savaitgalis nedēļas nogale nädalavahetus уик-энд weekend m.
What time is it? Kiek valandų? Cikirpulkstenis? Mis kell on? Который час? Quelle heure est-il?
year metai gads aasta год an | année
yesterday vakar vakar eile вчера hier
current dabartinis pašreizējais praegune нынешний actuel
in a hurry (I’m -) paskubomis steigt (steidzos) Mul on kiire. торопить (второпях) pressé
rarely retai
harva редко rarement
usually paprastai
tavaliselt обычно le plus souvent | normalement
wait laukimas gaidīšana ootamine ожидание | выжидание attente f.
January sausis janvāris jaanuar январь janvier
February vasaris februāris veebruar февраль février
March kovas marts märts март mars
April balandis aprīlis aprill апрель avril
May gegužė maijs mai май mai
June birželis jūnijs juuni июнь juin
July liepa jūlijs juuli июль juillet
August rugpjūtis augusts august август août
September rugsėjis septembris september сентябрь septembre
October spalis oktobris oktoober октябрь octobre
November lapkritis novembris november ноябрь novembre
December gruodis decembris detsember декабрь décembre
autumn | fall (US) ruduo rudens sügis осень automne
spring pavasaris pavasaris kevad весна printemps m.
summer vasara vasara suvine лето été m.
winter žiema ziema talv | tali (talvel) зима hiver m. (en -)
Sunday sekmadienis svētdiena pühapäev воскресенье dimanche
Monday pirmadienis pirmdiena esmaspäev понедельник lundi
Tuesday (on -) antradienis otrdiena teisipäev(al) вторник mardi
Wednesday trečiadienia trešdiena kolmapäev среда mercredi
Thursday ketvirtadienis ceturtdiena neljapäev четверг jeudi
Friday penktadienis piektdiena reede пятница vendredi
Saturday šeštadienis sestdiena laupäev суббота samedi
birthday gimtadienis dzimšanasdiena sünnipäev день рождения anniversaire m.
last (week) praeitas
eelmisel (nädalal) последний passé (la semaine -e) dernier

Travel

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
airplane lėktuvas lidmašīna lennuk самолет avion m.
airport oro uostas lidostas lennujaam авиапорт aéroport m.
backpack kuprinė mugursoma seljakott рюкзак sac à dos m.
bicycle dviratis velocipēds jalgratas велосипед vélo m.
boat valtis laiva paat лодка bateau -x
brakes stabdžiai bremze pidur тормоз freins
bus autobusas autobuss buss автобус bus m.
by foot | walking pėsčiomis kājām jalgsi пешком à pied
car automobilis | mašina mašīna auto машина voiture f.
gasoline (Us) petrol (UK) benzinas benzīns bensiin бензин essence f.
headlights priekinisžibintas lukturis prožektor фара phares
parking lot (US) car park (UK) stovėjimoaikštelė autostāvvieta parkla автостоянка parking m.
steering wheel vairas stūre rool руль volant m.
tire tyre (UK) padanga riepa rehu шина pneu m.
customs muitinė muitnīca toll тамо́жня douane f.
garage garažas garāža garaaž гараж garage m.
hand luggage
rokas bagāža käsipagas ручная кладь bagage à main
helicopter sraigtasparnis helikopters helikopter вертолёт hélicoptère m.
hotel viešbutis viesnīca hotell отель hôtel
passport pasas pase pass паспорт passeport m.
road kelias ceļš tee дорога voie f. | chemin
suitcase | bag lagaminas čemodāns | koferis kohver семодан valise f.| sac m.
take off (plane) pakilti pacelties tõusma взлететь décoller
taxi taksi

такси taxi m.
ticket bilietas biļete pilet билет billet m.
tourism turizmas tūrisms turism тури́зм tourisme m.
tourist turistas tūrists turist тури́ст touriste
train traukinys vilciens rong поезд train m.
train station Traukinių stotis dzelzceļš stacija raudteejaam вокзал gare f.
transport (UK) transportation (US) transportas pārvešana vedu транспорт transports
travel v. vykti vyksta vyko | keliauti ceļot sõitma | reisima путешествовать voyager
trip kelionė brauciens reis поездка | пустешествие voyage m.
truck (lorry UK) sunkvežimis kravasautomašīna veoauto грузовик camion m.
visa viza vīzas viisa виза visa m.
visit n. lankymasis vizīte külastus посещение | визит visite f.
land (plane) nutūpti nolaisties maanduma приземляться atterir

Verbs

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
accept akceptuoti | priimti akceptēt vastu võtma принимать (принять) accepter
accompany lydėti pavadīt saatma сопровождать |
трогать
accompagner
accomplish įvykdyti paveikt teostama выполнять accomplir
accuse kaltinti | apkaltinti apvainot süüdistama обвинять accuser
add sudėti sudeda sudėjo | pridėti pielikt lisama добавить ajouter
arrive atvyki iebraukt saabuma прибывать (приезжать) arriver
ask paklausti jautāt küsima спрашивать | просить demander
be able to galėti varēt suutma мочь | уметь pouvoir
become tapti kļūt saama стать devenir
break sulaužti lauzt murdma ломать casser
bring atnešti celt | ienest tooma приносить | принести apporter
build statyti celt ehitama строить construire
buy pirkti | nupirkti (no)pirkt ostma купить| покупать acheter
cancel atšaukti atcelt tühistama отменять annuler
change keistis mainīt vahetama менять | изменять changer
come ateiti nākt tulema приходить venir
congratulate palinkėti apsveikt õnnitlema поздравлять féliciter
consume suvartoti patērēt tarbima потреблять consommer
cook gaminti pavārs | šefpavārs kokk готовить cuisiner
count skaičiuti rēķināt loendama считать compter
cry verkti raudāt nutma плакать pleurer
dance šokti: jis/ji šoka dejot tantsima танцевать danser
destroy sunaikinti iznīcināt hävitama разрушать| разрушить détruire
do | make veikti veikia veikė darīt | veidot |darināt tegema делать | сделать faire
drink v. gerti geria gėrė dzert jooma пить boire
eat valgyti valgo valgė ēst sööma есть (кушать) manger
enter | come in įeiti ienākt sisestama входи́ть | войти́ entrer
fall v. nukristi krist sadama падать tomber
find rasti randa rado atrast leidma находить trouver
finish pabaigti pabeigt lõppema закончить finir
fly skristi lidot lendama летать voler
follow sekti sekot järgima следовать suivre
forgive atleisti piedot vabandama прощать pardonner
give duoti duoda davė (ką? ko?) dot andma давать| дать donner
go važiuoti iet minema идти | ходить aller
greet | say hello to
sveicināt tervitama kedagi приветствовать saluer
help padėti polīdzēt aitama помогать | помочь aider
hope v. tikėtis cerēt lootma надеяться espérer
I am not Aš nesu es neesmu Ma ei ole я не - Je ne suis pas
I can aš galiu
ma võin я могу’ je peux
I come
es nāku Ma tulen я прихожу́ Je viens
I go aš einu es eju ma läahen я иду Je vais
I like man patinka | aš mėgstu man patīk mulle meeldib мне нравитсь j’aime
I need man reikia man vajag man vajan мне нужно J’ai besoin de
I think | I think so Aš manau Domāju (,kajā.) Maarvan(küll). я ве́рю Je crois | je crois que oui
I want noriu

я хочу je veux
I would like aš norėčiau es gribētu ma sooviks | ma tahaksin я хотел бы je voudrais
I'm afraid.
es baidos Mul on hilm. я боюсь J'ai peur.
improve gerinti | pagerinti
täiendama улучшать | улучшить améliorer
invite kviesti kviečia kvietė uzaicināt kutsuma приглашать | пригласить inviter
kill nusižudyti
tapma (kedagi) убивать | убить tuer
know žinoti zināt teadma | tundma знать savoir
lack | be missing trūkumas trūkt puuduolema недостаток manquer
laugh juoktiskam,pasijuokti iesmieties | smieties naerma смеяться rire
learn mokytis mokosi mokėsi iemācīties õppima изучать apprendre
leave išeiti aizbraukt | aiziet ärasõitma | ära minema уехать partir
leave apleisti | palikti atstāt |palikt mahajätma(kedagi/midagi)
laisser
lie v. meluoti melot valetama лгать mentir
like | love mėgti patikt armastama нравиться | любить aimer
listen (to) klausyti,klausytis
kuulamakedagi/midagi слушать écouter
listen |hear girdėti klausīties | dzirdēt kuulema слушать| слышать entendre écouter
live gyvènti: jis/ji gyvèna dzīvot elama жить vivre
live | reside gyventi dzīvot | atrasties elama жить habiter | résider
lock v. užrakinti
lukustama запирать fermer à clé
look | watch matyti redzēt | skatīties vaatama | nägema видеть regarder | voir
look for leškoti meklēt otsima искать chercher
lose pamesti zaudēt kaotama терять | потерять perdre
mean v. reikšti nozīmēt tähendama означать | значить signifier
meet susitiktisukuo |sutiktiką |susitikti satikties kohtama (kedagi) встречать | встретить rencontrer
open atidaryti atvērt avama открывать | открыть ouvrir
own valdyti piederēt omama владеть posséder
participate dalyvauti,sudalyvauti piedalīties osavõtmamillestki | osalemamilleski участвовать participer
pay užmokėti maksāt tasuma | maksma платить |заплатить payer
permission leidimas atļauja luba позволение permission f.
play žaisti spēlēt mängima играть jouer
pour įpilti | pilti liet välja valama лить | полить verser
produce gaminti | pagaminti ražot valmistama производить produire
protect apsaugoti apsaugo apsaugojo aizsargāt kaitsma защищать | охранять protéger
put padėti likt asetama | panema ставить | помещать | класть mettre placer
reach nusitęsti
jõudma достигать atteindre
read skaityti lasīt lugema читать lire
rent išsinuomoti īrēt rentima арендовать louer (locataire)
repair pataisyti labot parandama ремонтировать réparer
repeat pakartoti atkārtot kordama повторять répéter
return come back grįžti atgriezties tagastama возрашаться revenir retourner
run bėgti skriet jooksma бежать courir
say teikt ütlema сказать dire
see pamatyti redzēt nägema видеть у- voir
seem rodytis | atrodyti šķist paistma казаться sembler
sell parduoti pārdot müüma продавать vendre
send siųsti siuñčia siuñtė nosūtīt saatma посылать envoyer
show parodyti parādīt näitama показывать montrer
simplify paprastinti su- vienkāršot lihtsustama упростить | упрощать simplifier
sing giedoti giedoja giedojo dziedāt laulma петь спеть chanter
sleep miegoti: jis/ji miega gulēt magama спать dormir
smell kvepėti ost haistma пахнуть sentir
smile v. šypsotis uzsmaidīt naeratama улыбаться sourire
smoke v. rūkyti rūko rūkė smēķēt suitsetama курить fumer
speak | tell kalbėti runāt | stāstīt rääkima говорить parler (à qqn)
start begin pradėti sākt algama начинать commencer
stay v. apsistoti palikt jääma остановиться rester
steal saugoti saugo saugojo zagt | nozagt varastama воровать | украсть voler
stop v. sustoti apturēt | pieturēt löpetama остановить arrêter
surround supti | apsupti
ümberkogunema окружать entourer
swim plaukti peldēt ujuma пла́вать | попла́вать nager
take imti ņemt võtma принимать | брать prendre
teach mokyti moko mokė iemācīt õpetama учить enseigner
There is Yra Tur ir Seal on есть Il y a
There is not nėra nav | tur nav Pole нет Il n'y a pas
think galvoti | manyti mano manė domāt mõtlema | arvama думать penser
throw mesti meta metė sviest viskama бросать jeter
to be búti būt olema быть être
touch liestis | paliesti aptaustīt puutuma тро́гать toucher
try pabandyti

стараться essayer
understand suprasti saprast ara понимать | понять comprendre
use vartojimas
kasutamine использование emploi uilisation
use v. naudoti izmantot kasutama использовать utiliser
visit v. lankyti(s) brīnišķīgs külastama посещать visiter
wait for laukti, laukia, laukė gaidīt (ko) ootama ждать attendre
want (I -) noriu es gribu Ma tahan я хочу je veux
want | wish norėti gribēt tahtma хотеть vouloir | désirer
wash plauti mazgāt pesema мыть laver
watch žiūrėti

смотреть по- regarder (spectacle)
we can mes galime mēs varam
| mēs spējam

мы можем nous pouvons
welcome v. | host pasveikinti| sveikinti sveikt vastuvõtmakedagi принимать accueillir
win laimėti
võitma выиграть gagner
work | be in working order veikti uzvarēt

marcher | fonctionner
work v. dirbti: dirbu dirba dirbo strādāt töötama работать travailler
write rašyti rakstīt kirjutama писать écrire
yawn žiovauti žāvāties haigutama зевать bâiller
I am aš esu es esmu ma olen я - je suis
you are tu esi tu esi sa oled ты - tu es
is yra ir on - il elle est
we are mes esame mēs esam me oleme мы - nous sommes
you are pl. jūs esate jūs esat te olete вы - vous êtes
they are jie/jos yra viņi ir | viņas ir (f) nad on они - ils elles sont
I will be aš būsiu es būšu
я буду je serai
you will be tu būsi tu būsi

tu seras
we will be mes būsime mēs būsim
мы будем nous serons
you will be jūs būsite jūs būsiet

vous serez
they will be jie bus viņi būs
они будут ils seront
I have aš turiu man ir mul on у меня - j'ai
you have tu turi tev ir sul on у тебя tu as
he has | she has jis turi
tal on у него il a | elle a
we have mes turime mums ir meil on у нас - nous avons
you have pl. jūs turite
teil on у вас есть vous avez
they have jie/jos turi viņiem ir neil on у них ils elles ont
you want sing tu turi tu gribi
ты хочешь tu veux
we want mes norime mēs gribam
мы хотим nous voulons
you want jūs turite jūs gribat
вы хотите vous voulez
they want jie nori viņi grib
они хотят ils veulent

Weather

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
fog rūkas migla udu туман brouillard m.
lightning žaibas zibens välk молния
rain lietus lietus vihm дождь pluie f.
snow sniegas sniegs lumi снег neige f.
snow sniegas sniegs lumi снег neige f.
thunderstorm perkūnija negaiss äikesetorm гроза orage m.
umbrella skėtis lietussargs vihmavari зонт | зонтик parapluie m.
What’s the weather like?Quel temps fait-il?

Yes, No, Maybe

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
Gladly! I'd love to. mielas labprāt Heameelega! с удовольствием Volontiers!
I agree. Aš sutinku. Sarunāts Ma olen nõus. я согласен Je suis d'accord.
I know aš žinau

я знаю. Je (le) sais.
of course! žinoma protams! muidugi! конечно! bien sûr! évidemment!
sure | certain tikras drošs kindel уверенный sûr | certain
truth tiesa taisnība tõde правда vérité f.
yes Taip. jah да oui
Yes. (after negative question-Oh yes it is.)si
no Ne. ei нет non
refuse v. atsisakyti atteikties keelduma отказывать refuser
I don't know. nežinau Es nezinu. ma ei tea Я не знаю. Je ne sais pas.
maybe gal | galbūt varbūt võib-olla может быть peut-être
probably turbūt |rasi droši vien | laikam ilmselt | tõenäoliselt вероятно vraisemblablement | sans doute

Emergencies

ENGLISH LITHUANIAN LATVIAN ESTONIAN RUSSIAN FRENCH
Enough! (That's -) Užteks. Pietiek! Aitab küll! баста! Assez! Ca suffit!
Help! Padėkite!

на помощь Au secours!
let’s go! einam!
lähme! айда! allons-y!
theft vagystė zādzība vargus кража vol m.
urgent skubus steidzams kiireloomuline срочный urgent
Watch out! Be careful! Dėmesio! Uzmanīgi! |Uzmanību! Ettevaatus! осторожно! Attention!